Kyber Network (KNC)
$0.440863
(-1.61%)
0.00006845 BTC (-1.51%)
0.00218054 ETH (-0.74%)
-$0.009746
24 Hour Change
$59.13M
Market Cap
$2.21M
24 Hour Volume
$0.432229
24 Hour Low
$0.456881
24 Hour High
Latest Kyber Network News
4 days
OMG
KNC
ENJ
Some of the stolen cryptocurrency from yesterday’s Cryptopia hack has been sent to Binance, which has confirmed already freezing some of the funds.  Binance Freezing Funds Stolen from Cryptopia Twitter account @ShaftedTangu has alleged that some funds stolen as a result of Cryptopia’s hack have been siphoned through Binance. The amounts sent to Binance in question include roughly $7,500 in Metal (MTL) 00, $6,750 in KyberNetwork coin (KNC) 00, $7,181 OmiseGO tokens (OMG) 00, and $8,724 in EnjinCoin (ENJ) 00. All of it totals around $30,000. C
Go To Article
4 days
KNC
GNO
AST
CryptoNinjas The Brooklyn Project and TruSet are leading an initiative to simplify crypto compliance along with support from crypto companies including AirSwap, Gnosis, and Kyber Network. The two-week initiative ends on January... The Brooklyn Project and TruSet begin community initiative to simplify crypto-compliance
Go To Article
5 days
KNC
We are honored to welcome The Abyss, the 16th reserve on Kyber’s on-chain liquidity protocol. The Abyss will provide liquidity for ABYSS token. ABYSS is now accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol. To date, Kyber Network has a total of 16 reserves that collectively support over 60 ERC20 tokens. Learn how to buy/sell ERC20 tokens on KyberSwap with our basic guide.
Go To Article
1 week
KNC
ETH
ERC20
이더리움 커뮤니티 행사인 EDCON (Community Ethereum Development Conference)이 카이버위젯을 도입해, EDCON 티켓을 ERC20 토큰으로도 구매할 수 있게 되었습니다. 카이버를 활용해 실생활에서의 암호화폐 활용범위를 넓힌 사례이며, 이를 통해 카이버의 목표인 ‘종류에 상관없이 암호화폐를 언제 어디서든 사용할 수 있는 미래’에 다가가고자 합니다. EDCON이란? EDCON은 세계 각지의 이더리움 커뮤니티를 잇는 글로벌 컨터펀스입니다. 커뮤니티 간 소통과 협력을 위한 세계적인 축제이기도 합니다. 이전에는 파리와 토론토에서 열렸으며, 올해는 3월 8일부터 14일까지 보통 1천명 이상
Go To Article
1 week
KNC
ETH
ERC20
EDCON(Community Ethereum Development Conference)是一个全球性的非营利以太坊会议,它整合了KyberWidget的技术,让参会者在EDCON网站上可以使用各种ERC20代币购买门票。这次的集成再次证明了Kyber可以促进现实生活中的代币支付,与我们的Any Token,Anywhere的宗旨一致。 EDCON是什么? EDCON是一个全球性的以太坊会议,旨在改善以太坊社区之间的交流和合作,促进以太坊生态系统在全球的发展。前几届的会议分别在巴黎和多伦多举行,今年将于2019年4月8日至14日在澳大利亚悉尼举行,届时将有1000多人参加。 会议亮点包括32小时的EDCON黑客马拉松,以及与以太坊核心开发人员讨论研究和技术的
Go To Article
1 week
KNC
ETH
ERC20
グローバルな非営利Ethereum開発者カンファレンスであるEDCON(Community Ethereum Development Conference)がKyberWidgetを統合したことで、ユーザーはEDCON ウェブサイトで直接ERC20トークンを使ってカンファレンス・チケットを購入できるようになりました。この統合により、Kyberを使用した現実世界のユースケースのトークン決済を可能にする方法を提案し、Any Token, Anywhere のミッションを遂行します。 EDCONとは? EDCONは、さまざまなEthereumコミュニティ間のコミュニケーションとコラボレーションを促し、グローバル規模でEthereumエコシステム開発を前進させることを目的とした
Go To Article
1 week
KNC
ETH
ERC20
Chúng tôi vui mừng thông báo EDCON (Hội nghị phát triển cộng đồng Ethereum), — diễn đàn phi lợi nhuận toàn cầu về Ethereum, đã tích hợp KyberWidget. Giờ đây người dùng có thể thanh toán vé tham dự hội thảo bằng các token ERC20 ngay tại website EDCON. Việc tích hợp này một lần nữa cho thấy Kyber có thể hỗ trợ rất tốt việc thanh toán bằng token cho các ứng dụng trong thế giới thực, hướng tới sứ mệnh “Any Token, Anywhere” của chúng tôi. Đôi nét về EDCON EDCON là một diễn đàn toàn cầu nhằm thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các cộng đồng Ethereum
Go To Article
1 week
KNC
ETH
ERC20
We are happy to announce that EDCON (Community Ethereum Development Conference), a global non-profit Ethereum conference, has integrated the KyberWidget, to allow people to buy conference tickets using a wide range of ERC20 tokens directly on the EDCON website. This integration demonstrates again how Kyber can be used to facilitate token payments for real world use cases, in alignment with the mission of Any Token, Anywhere. What is EDCON? EDCON is a global conference aimed at improving communication and collaboration among the various Ethere
Go To Article
3 weeks
KNC
TTC
We are honored to welcome TTC Protocol, the 15th reserve on Kyber’s on-chain liquidity protocol. TTC Protocol will provide liquidity for the TTC Protocol (TTC) token. TTC is now accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol. Learn how to use KyberSwap with our basic guide. To date, Kyber Network has a total of 15 reserves that collectively support over 60 ERC20 tokens.
Go To Article
3 weeks
KNC
CryptoNinjas Kyber Network (KNC), a liquidity protocol allowing decentralized token swaps to be implemented into any application today announced it has partnered with Daonomic, a project that specializes in launching different types of token sales, managing... Kyber Network integrates with token sale platform Daonomic
Go To Article
3 weeks
KNC
ICO
ETH
Daonomicは、さまざまなトークンセール、トークン発行、および現実資産のブロックチェーンへの移行管理を専門とするプロジェクトです。 Daonomic が Kyber Network を統合したことで、ユーザーが多様なトークンでセールに参加するオプションが与えられます。この統合は、私たちの流動性プロトコルの性質がトークンセールプラットフォームにフィットするものであることを示してくれています。 Kyberのフォーカスは、あらゆるトークンをどこででも使用できるようにすることです。流動性プロトコルは、ウォレットから金融DApp、ゲームやその他アプリケーションまで、非常に幅広いプラットフォー
Go To Article
3 weeks
KNC
ETH
Tích hợp với Kyber, Daonomic cho phép người dùng thanh toán bằng các loại token khác nhau khi tham gia các đợt mở bán token. Daonomic được biết đến như một dự án giúp thực hiện các đợt mở bán token, quản lý phát hành token và chuyển tài sản thực tế sang blockchain. Chúng tôi vui mừng thông báo Daonomic đã tích hợp với Kyber Network, cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn khi tham gia vào các đợt mở bán token, người dùng có thể sử dụng nhiều loại token khác nhau. Việc tích hợp này cho thấy giao thức thanh khoản của chúng tôi rất phù hợp vớ
Go To Article
3 weeks
KNC
ETH
TUSD
Daonomic是一个专注于代币销售的项目,管理代币发行,并将现实生活中的资产迁移到区块链上。我们很高兴Daonomic能与Kyber Network合作,为用户提供使用多币种参与代币销售的选择。这次的技术整合证明了Kyber流动性协议十分适用于这类的代币销售平台,使项目和用户双赢。 Kyber致力于使任何代币在任何场景中都能够被使用。我们的流动性协议适用于各种平台和应用程序,无论是钱包、金融应用程序,还是游戏和其他独特应用程序。在过去两年之间,我们看到爆炸式激增的代币发行活动,数百个团队创建并发行代币。 代币销售在加密货币领域扮演着重要的角色,通过与Kyber整合,Daonomic使代币销售的
Go To Article
3 weeks
KNC
ICO
ETH
Daonomic는 다양한 종류의 토큰 세일, 발행 및 관리에 특화된 프로젝트입니다. 이제 Daonomic에서 카이버를 활용해 다양한 암호화폐로 토큰세일에 참여할 수 있습니다. 이번 연동은 카이버의 유동성 프로토콜을 통해, 토큰 세일 프로젝트와 사용자들 모두에게 편리함과 효용을 주는 사례 입니다. 카이버는 종류에 상관없이 암호화폐를 언제 어디서든 사용할 수 있는 미래를 위해 힘쓰고 있습니다. 카이버의 유동성 프로토콜은 월렛부터 금융 DApp, 게임, 그 외 다양한 어플리케이션에 이르기까지 여러 플랫폼과 연동하고 있습니다. 지난 2년 동안, 수천 수백개의 팀들이 토큰을 발행하는 걸
Go To Article
3 weeks
KNC
ETH
Daonomic is a project that specializes in launching different types of token sales, managing token issuance, and migrating real-life assets to the blockchain. We are happy to announce their integration with Kyber Network to provide users the option to participate in these token sales using a wide range of tokens. This integration demonstrates our liquidity protocol’s natural fit into such token sale platforms to benefit both the projects and the users. At Kyber, we are focused on allowing any token to be used anywhere. Our liquidity protocol
Go To Article
3 weeks
KNC
It helps to get the work done early so when you do hear of a project you’re interested in, you can get your money in it fast rather than finding out your preferred exchange doesn’t have access to it. I try to treat this as an opportunity to examine your trading processes, and find out […] The post Crypto Investors: Be Aware of Your Trading Options appeared first on Hacked: Hacking Finance.
Go To Article
4 weeks
KNC
ETH
TUSD
Hodlmoon是购买加密货币主题毛衣和其他热门商品的所在地,它将成为首批与Kyber新推出的WooCommerce插件整合的在线商家之一。 这种集成将允许用户通过Kyber流动性协议中支持的70多种不同的ERC20通证进行线上支付。 Hodlmoon的该功能将于明年年初正式上线。这是一个很好的用例,说明去中心化解决方案不仅可以为用户提供多种支付选项,还可以让通证在各种场景中使用。 Hodlmoon整合 Hodlmoon是最受欢迎的加密货币主题商品在线商家之一,在世界各地销售一系列时尚的加密货币主题毛衣。 整合Kyber的WooCommerce插件将连接Hodlmoon与Kyber的流动性协议,为客户提供使用各种ERC20通证(包括KNC,DAI
Go To Article
4 weeks
KNC
ETH
TUSD
Hodlmoon, home of ugly crypto sweaters and other popular crypto merchandise, will be one of the first online merchants to integrate with Kyber’s new WooCommerce plugin. This integration will allow users to purchase items in more than seventy different ERC20 tokens available in the Kyber liquidity protocol. Going live early next year, this merchant integration is a great example of how decentralized solutions can not only offer end users multiple payment options, but also allow tokens to be used in a wide range of scenarios. Hodlmoon Integrati
Go To Article
4 weeks
KNC
ETH
TUSD
Hodlmoon, ngôi nhà của những chiếc áo len crypto “xấu xí” và các loại đồ lưu niệm liên quan đến crypto phổ biến khác, sẽ trở thành một trong những nhà kinh doanh trực tuyến đầu tiên tích hợp plugin WooCommerce mới của Kyber. Việc tích hợp này sẽ cho phép người dùng mua các mặt hàng sử dụng hơn bảy mươi token ERC20 khác nhau có sẵn trong giao thức cung cấp thanh khoản của Kyber. Dự kiến ra mắt vào đầu năm tới, việc tích hợp này là một ví dụ tuyệt vời về cách các giải pháp phi tập trung không chỉ có thể cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn th
Go To Article
4 weeks
KNC
ETH
TUSD
어글리스웨터와 암호화폐 굿즈를 판매하는 Hodlmoon(호들문)이 온라인 쇼핑몰 중 최초로 카이버의 우커머스 플러그인을 도입했습니다. 이번 연동을 통해 사용자들은 70종이 넘는 ERC20 토큰을 구매에 사용할 수 있게되었습니다. 실제 사용은 내년 초부터 가능합니다. Hodlmoon과의 연동은 사용자들에게 보다 다양한 결제 수단을 제공한다는 점을 넘어, 암호화폐가 보다 다양한 맥락에서 사용될 수 있음을 보여주는 좋은 예 입니다. Hodlmoon 연동 Hodlmoon은 가장 유명한 암호화폐 굿즈 쇼핑몰 중 하나입니다. 전 세계 다양한 암호화폐를 테마로 한 어글리스웨터가 특히 유명합니다. 카이버
Go To Article
4 weeks
KNC
ETH
GMT
“ダサい” セーターを始めとしたクリプトグッズで有名なHodlmoonは、新たなKyberのWooCommerceプラグインを統合する最初の事例となります。 この統合により、ユーザーはKyberの流動性プロトコルで利用可能な70種以上のERC20トークンにて、商品を購入することができます。 来年初めに稼働するこのショッピングサイトの統合は、分散型ソリューションによりエンドユーザーが複数の支払いオプションを得るのみでなく、トークンをの様々な活用例を示す好例となります。 Hodlmoon との統合 Hodlmoon はクリプトグッズで最も人気のあるオンラインベンダーであり、クリプトをテーマにした、ファッショ
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
Cập nhật phát triển WBTC — Tháng 12/2018 Đã 2 tháng kể từ khi WBTC (Wrapped Bitcoin) được công bố và giải pháp này đã nhận được những phản hồi rất nhiệt tình từ hệ sinh thái. Từ đó đến nay chúng tôi luôn làm việc chăm chỉ và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ một số cập nhật liên quan đến tiến trình kỹ thuật, phát triển hệ sinh thái và quy trình quản trị giải pháp này. Cập nhật công nghệ Hợp đồng thông minh đã hoàn thành, được kiểm toán và triển khai Các hợp đồng thông minh WBTC đã được hoàn thành và kiểm toán bởi một số công ty kiểm toán như: So
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
WBTC进展 — Dec 2018 迄今为止,备受瞩目的WBTC计划已经问世有2个月了。在这段时间里,我们都在努力地实施这一计划。在此,我们希望和大家分享一下相关的技术、生态和治理的进展。 技术进展 智能合约的开发,审计和部署都已完成 WBTC智能合约的开发现已经完成并通过了多家审计公司的审计,这些公司包括Solidified Technologies、Chain Security和Coinspect。他们提供的一些安全建议已被纳入最新版本的智能合约中。您可以通过以下的链接阅读审计报告并在Github代码库中查看WBTC智能合约。 成功铸造第一枚创世WBTC 我们在以太坊链上铸造并销毁了第一枚WBTC,您可以在以下链接看到相关记录: ht
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
WBTC Progress Update — Dec 2018 Current launch partnersIt’s been 2 months since WBTC (Wrapped Bitcoin) was announced to the ecosystem. We have been hard at work since, and we would like to share an update regarding the technical, ecosystem and governance progress. Tech Smart Contracts Completed, Audited and Deployed The WBTC smart contracts have been completed and successfully audited by several audit firms: Solidified Technologies, ChainSecurity and Coinspect. Some of the security recommendations have been incorporated into the latest versio
Go To Article
1 month
Regulation
ETH
KNC
Latest Ethereum News The crypto winter might be coming to an end and after 11 months of deep frost, it’s a scramble for honors. And it’s not about individual coins recouping their losses and realigning as they post massive gains in the last 24 hours, exchanges are doing their best to improve user experience. CoinBase, one of the world’s largest and conservative crypto exchange is rolling out goodies for users. As a “crypto first” exchange, the platform is releasing a new feature, Convert. Read: Cryptocurrency Regulations: Hong Kong Considers
Go To Article
1 month
KNC
GMT
We are pleased to announce that the Snap reserve has added support for Infinitus (INF). INF is accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol. Learn how to use KyberSwap with our basic guide. To date, Kyber Network has a total of 14 reserves that collectively support over 70 ERC20 tokens. Listing information for INF Listing date: December 17th, 2018 Listing time: 8:08PM (GMT+8) About Infinitus INF is a blockchain-based storage application that allows users to encrypt and store a variety
Go To Article
1 month
Global
KNC
ICO
因为ETHSingapore,我们刚过完了一个激动人心的周末! 在36个小时的时间里,大约250名黑客聚集到TheBridge,共同开发了44个项目。 其中有16个项目均使用了Kyber的协议,最后有两个项目成为了本季黑客马拉松的优胜者! 我们还看到了许多有趣的研讨会,探究关于区块链行业当前面临的挑战,并藉此机会在黑客马拉松中与其他项目互相交流。 最重要的是,我们看到很多令人眼前一亮的想法并被付出实践了。 这次的ETHSingapore给了我们很多灵感,我们对去中心化生态系统的未来充满期待! 以下是黑客马拉松的精彩回顾: Solidity入门 Workshop Simon解释Solidity基础知识在黑客马拉松正式开始之前,我
Go To Article
1 month
Global
KNC
ICO
週末の ETHSingapore は非常にエキサイティングでした! 36時間にわたって、約250人のハッカーが TheBridge に集まり、44のプロジェクトに取り組みました。 このうち、16のプロジェクトで Kyberプロトコル が使用され、そのうち2つのプロジェクトが最終的にハッカソンの受賞者となりました! また、ブロックチェーン業界が直面している現在の課題について、数多くの興味深いワークショップやパネル、ディスカッションが開催され、ハッカソンに参加した他のプロジェクトと素晴らしい交流を持つことができました。 最も重要なことは、提案され、実行された全ての素晴らしいアイデアを知ること
Go To Article
1 month
KNC
ETH
What an exciting weekend at ETHSingapore! Over the course of 36 hours, roughly 250 hackers came together to TheBridge to work on 44 projects. Out of these, 16 projects used Kyber’s protocol, and two of them were among the final hackathon winners! We also saw a number of interesting workshops, panels and discussions on the current challenges faced by the blockchain industry, and took the opportunity to get connected with other projects that participated in the hackathon. Most importantly, it was great to see all the amazing ideas that were pro
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC20
PT (Promo Token) is an ERC20 utility token used by KyberSwap and other token teams for special marketing purposes. Depending on the marketing campaign, PT token holders will be able to swap their tokens for ETH or 70+ other tokens that are available on the KyberSwap platform. PT tokens are to be used only on KyberSwap, and are not meant for use on other platforms or exchanges. KyberSwap determines the equivalent ETH or USD value of the PT tokens, and the expiry date of the promo codes. This will be based on the requirements of different marke
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
大家好! 过去几个月对我们来说是一个非常忙碌的一段时间,从众多的社区活动和聚会到与各种各样的项目合作和整合。除了社区和生态系统的扩展之外,技术方面也做了很多工作来改进Kyber的储备系统,我们将在这次技术更新中介绍这个系统。 我们还将分享WBTC计划、优化兑换系统以及其他生态系统工作的发展情况。 最后,我们开发了许多工具来更强力地支持我们的开发人员和用户。 更新列表 储备库系统 开放式订单储备的开发 自动化做市商(AMM)储备的设计 加强储备安全性 优化储备 WBTC进展 增强交易 ERC1257:支付认证 Gnosis DutchX整合了Kyber技术 创建交易监控代码库 软件插件的开发 登录插件
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
こんにちは、みなさん!過去数ヶ月は、数多くのイベントやミートアップから、コラボレーションや多様なプロジェクトとの統合まで、非常に忙しい時期でした。コミュニティとエコシステムの拡大に加えて、Kyberのリザーブシステムを改善するためにテクニカルサイドで多くの作業が行われました。これらについて、このテクニカルアップデートで説明します。 また、WBTCイニシアチブ、トレード機能強化、その他エコシステムへの取り組みについてもお知らせします。最後ですが、開発者とエンドユーザーの両方に強力なサポートを提供するために、さまざまなツールを開発しました。 アップデートのリ
Go To Article
1 month
KNC
BTC
ETH
안녕하세요! 카이버는 지난 몇 달간 밋업 등 커뮤니티 이벤트들과 여러 프로젝트와의 협업으로 인해 매우 바쁜 시간을 보냈습니다. 커뮤니티와 생태계 확장을 위해 리저브 시스템 개발 쪽에서도 많은 진전이 일어났습니다. 이에 대해 소개드리고자 합니다. 이에 더해, WBTC 이니셔티브, 트레이딩 API, 그리고 다른 생태계 관련 프로젝트에 대해 적었습니다. 개발자와 일반 사용자 모두에게 도움이 되는 툴들의 개발도 포함되어 있습니다. 목차 무허가성 오더북 리저브 개발 AMM(자동화된 마켓메이커 리저브) 개발 리저브 보안 강화 리저브 최적화 WBTC 업데이트 트레이딩 업데이트 ERC1257:
Go To Article
1 month
KNC
ETH
V
Chào các bạn! Vài tháng qua là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn đối với chúng tôi, từ những sự kiện và cuộc gặp gỡ cộng đồng đến việc hợp tác và tích hợp với nhiều dự án khác nhau. Ngoài việc mở rộng cộng đồng và hệ sinh thái, rất nhiều công việc cũng được thực hiện ở khía cạnh kỹ thuật để cải thiện hệ thống quỹ dự trữ của Kyber, chúng tôi sẽ nêu chi tiết trong bản cập nhật phát triển kỹ thuật này. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ về những phát triển của giải pháp WBTC, cải tiến về công cụ giao dịch và các nỗ lực phát triển hệ sinh thái khác. Cuối cù
Go To Article
1 month
KNC
ETH
Tech Update (Dec 2018) Hey everyone! The past few months have been extremely busy for us, from the numerous community events and meetups to collaborations and integration with a very diverse group of projects. On top of the community and ecosystem expansions, a lot of work was also done on the technical side to improve Kyber’s reserve system, which we will cover in this technical update. We will also share about developments made on the WBTC initiative, trading enhancements, and on other ecosystem efforts. Lastly, we’ve developed a number of
Go To Article
1 month
KNC
ETH
MANA
Chúng tôi vui mừng thông báo Decentraland, nền tảng thực tế ảo phi tập trung được xây dựng trên Ethereum, đã tích hợp với Kyber Network. Giờ đây người mua LAND có thể thanh toán bằng 8 loại ERC20 token khác nhau trong phiên đấu giá LAND sắp tới. Đây là ví dụ điển hình về cách các DApps trong hệ sinh thái Ethereum có thể sử dụng giao thức cung cấp thanh khoản của Kyber để cải thiện trải nghiệm người dùng và cho phép token được sử dụng trong nhiều trường hợp. Decentraland là gì? Decentraland là một nền tảng thực tế ảo được xây dựng trên Ethereu
Go To Article
1 month
Global
KNC
イーサリアム上の分散型バーチャル・リアリティ・プラットフォームである Decentraland が Kyber を統合し、来る LAND オークションにて、LAND の購入に 8つの異なる ERC20 トークンでの決済を可能にすることを発表します。これはイーサリアムエコシステム内の DApp がUX向上のために Kyberの流動性プロトコルを使う素晴らしい事例となります。幅広いユースケースにて、複数トークンの受け入れが可能です。 Decentraland とは? Decentraland はイーサリアム上に構築されたバーチャルリアリティプラットフォームであり、個人や開発者が分散型プラットフォームにホストされた3Dコンテンツを構
Go To Article
1 month
KNC
ETH
MANA
We are happy to announce that Decentraland, the decentralized virtual reality platform built on Ethereum, has integrated with Kyber, giving LAND purchasers the option to pay in eight different ERC20 tokens during the upcoming LAND auction. This is a good demonstration of how DApps within the Ethereum ecosystem can make use of Kyber’s liquidity protocol to improve the user experience, by allowing multiple tokens to be used in a wide variety of use cases. What is Decentraland? Decentraland is a virtual reality platform built on Ethereum that al
Go To Article
1 month
Global
KNC
我们很高兴和大家分享,基于以太坊的去中心化虚拟现实平台Decentraland已与Kyber整合,在即将到来的LAND拍卖中,LAND购买者可以选择用8种不同的ERC20代币支付。这很好地展示了以太坊生态系统中的DApps如何利用Kyber的流动性协议,通过允许在多种使用场景中应用多个代币来提升用户体验。 Decentraland是什么? Decentraland是一个基于以太坊的虚拟现实平台,允许个人、工作室、品牌和开发人员在去中心化平台上构建交互式3D内容。 通过将Decentraland内的3D空间划分为有限数量的虚拟LAND(LAND),每块LAND对应一个不可替代的标记代币,Decentraland让用户对自己的数字空间、资产和体验拥有绝对
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC20
카이버를 활용해 만들 수 있는 여러 유스케이스 중 하나로 ‘이더와 ERC20 토큰을 활용한 탈중앙화 결제’를 꼽을 수 있습니다. 이에 대해서 코인데스크가 기사를 통해 자세히 다룬바 있습니다. 카이버를 활용해 암호화폐 결제 시스템을 구축한 서비스와 DApp이 많아짐에 따라, 저희가 발견한 이슈 중 하나는 ‘스마트컨트랙트를 활용해 이루어진 결제를 추적하기 어렵다는 점’이었습니다. 이 문제는 생태계 내에서 탈중앙화 결제의 도입을 가로막는 장벽이 되었습니다. 문제점을 해결하고, 탈중앙화 결제의 도입을 앞당기기 위해 카이버는 ERC1257 EIP(Ethereum Improvement Proposal, 이더리
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC
Introducing ERC1257: Proof of Payment by Smart Contracts One of the key use cases that Kyber enables is decentralized payments in ETH and ERC20 tokens as recently outlined in a Coindesk article. As we integrate with more services and DApps that use decentralized token payments, one issue we discovered across these applications is the difficulty in tracking payments made by smart contracts, which hinders the adoption of decentralized token payments in the ecosystem. To address this pain point and help drive adoption, we have created an Ethereu
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC
Theo như một bài viết trên tờ Coindesk mới đây, một trong những ứng dụng quan trọng của Kyber chính là hỗ trợ thanh toán phi tập trung bằng ETH và các token ERC20. Khi chúng tôi hỗ trợ thêm nhiều dịch vụ và các ứng dụng phi tập trung (Dapps) sử dụng việc thanh toán token, một vấn đề chúng tôi nhận ra trên các ứng dụng này là khó khăn trong việc theo dõi thanh toán thực hiện bởi hợp đồng thông minh (smart contract), và điều này cản trở việc thanh toán bằng token được áp dụng rộng rãi trong hệ sinh thái. Để cải thiện điều này, chúng tôi đã tạo
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC
Kyber Network が可能にする主要ユースケースの一つは、最近 Coindesk の記事で言及されたような、ETH や ERC20トークンで分散型決済を実現することです。多くのサービスやDAppsが Kyber の分散型トークン決済を統合しましたが、スマートコントラクトでなされた決済の追跡が困難である、という問題にぶつかりました。それにより、エコシステム内の分散型トークン決済の採用が妨げられています。 この短所を乗り越え分散型トークン決済を社会へ普及させるため、私たちは Ethereum Improvement Proposal (EIP) で ERC1257 を提案しました。ERC1257 は、人やスマートコントラクト双方の決済を記
Go To Article
1 month
KNC
ETH
Hi everyone, Kyber is one of the sponsors for the ETH Singapore hackathon, ASEAN’s first Ethereum hackathon, happening from December 7th — 9th! ETHSanFrancisco was a blast, where we were one of the most integrated protocols in the hackathon. There were a number of projects that built with Kyber’s protocol, where hackers explored how they could use our API for innovative use cases, such as allowing mining rewards to be divided and paid in the members’ preferred ERC20 token, to enabling short selling to a custom portfolio of ETH and ERC20 token
Go To Article
1 month
KNC
CryptoNinjas Kyber Network, an on-chain liquidity protocol enabling decentralized token swaps to be integrated into any application has recently introduced the Kyber Trading API, a REST API that gives users access to on-chain liquidity without much... Kyber Network introduces API for easy on-chain token access
Go To Article
1 month
KNC
We are honored to welcome Dether, the 14th reserve on Kyber’s on-chain liquidity protocol. Dether will provide liquidity for the Dether (DTH) token. DTH is now accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol, such as MyEtherWallet, imToken, Trust Wallet, Easwap, and many others. To date, Kyber Network has a total of 14 reserves that collectively support over 60 ERC20 tokens. Learn how to buy/sell ERC20 tokens on KyberSwap with our basic guide.
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ERC20
Promo Token (PT) *KCC has been changed to PT (Promo Token)* PT (Promo Token) is an ERC20 utility token used by KyberSwap and other token teams for special marketing purposes. Depending on the marketing campaign, PT token holders will be able to swap their tokens for ETH or 70+ other tokens that are available on the KyberSwap platform. PT tokens are to be used only on KyberSwap, and are not meant for use on other platforms or exchanges. Kyber determines the equivalent ETH or USD value of the PT tokens, and the expiry date of the promo codes. T
Go To Article
1 month
KNC
ETH
Tại Kyber chúng tôi luôn cố gắng tìm cách đơn giản hoá khả năng tiếp cận giao thức cung cấp của chúng tôi. Một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện điều này đó là giúp nhiều chương trình có thể tương tác được với giao thức của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Kyber Trading API, REST API giúp người dùng tiếp cận với giao thức trên blockchain của chúng tôi mà không cần nhiều kinh nghiệm với hợp đồng thông minh. Những ứng dụng được viết với các ngôn ngữ lập trình khác nhau nay đã có thể tích hợp một cách dễ dàng hơn. Những chức
Go To Article
1 month
KNC
ETH
ZRX
Kyberでは常に、「私たちの流動性プロトコルをもっと簡単に使ってもらう方法はないだろうか?」と考えています。そのための主な道は、より広範囲のプログラムが Kyber のプロトコルと通信できるようにすることです。 その一環として本日、ユーザーが多くのスマートコントラクトの経験を持ち合わせていなくとも、 Kyber のオンチェーン流動性プロトコルにアクセスできる REST API, Kyber Trading API を導入します。 多様なプログラミング言語で書かれたアプリケーションも、以前より遥かに簡単に統合できます。 Trading API で何ができるのか Kyber Trading API はあなたのアプリケーション
Go To Article
1 month
KNC
ETH
At Kyber, we’re always looking for ways to simplify access to our liquidity protocol. A major area for enhancement is to allow a wider range of programs to interact with our protocol. Today we’re introducing the Kyber Trading API, a REST API that gives users access to our on-chain liquidity without much smart contract experience. Applications written in a variety of programming languages can now integrate in a much simpler way than before. What The Trading API Enables The Kyber Trading API allows you to perform important trading operations li
Go To Article
2 months
KNC
BTC
ETH
Cập nhật phát triển cộng đồng (Tháng 10–11) Trong vòng 2 tháng vừa qua, đội ngũ Kyber đã tích cực chia sẻ về giao thức cung cấp thanh khoản phi tập trung tại các kỳ thi hackathon và sự kiện khắp nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ, Praha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Singapore. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gặp mặt trực tiếp cộng đồng những nhà lập trình viên đồng thời kết nối với những dự án khác trong lĩnh vực này. Sau đây là những sự kiện chính diễn ra trong tháng 10 và 11 Tuần lễ Blockchain SF và ETHSanFrancisco #DeFi Summit
Go To Article
2 months
KNC
BTC
ETH
みなさんこんにちは!ここ2ヶ月、Kyberチームはハッカソンやイベントにて、アメリカやプラハ、日本、韓国、ベトナム、マレーシアとシンガポールと世界中を駆け巡り、私たちのオンチェーン流動性プロトコルについて知ってもらうため非常に忙しくなりました。これらは直接開発者コミュニティと出会う素晴らしい機会であり、業界の多くのプロジェクトと繋がることができました。 以下が、10月と11月に開催された主なイベントです。 SF Blockchain Week と ETHSanFrancisco #DeFi サミット Devcon4 東京 Blockchain Meetups シンガポール、マレーシア Ethereum Meetups Press Day in 韓国 KNC C
Go To Article
2 months
KNC
BTC
ETH
Community Update (October — November) Hi everyone! Over the past 2 months, the Kyber team has been busy sharing about our on-chain liquidity protocol in hackathons and events across the world, including in the USA, Czech Republic, Japan, Korea, Vietnam, Malaysia and Singapore. These were excellent opportunities to meet our community members in person and get connected with more projects in the space. Here is a list of key events and initiatives that happened in October and November SF Blockchain Week and ETHSanFrancisco #DeFi Summit Devcon4 T
Go To Article
2 months
KNC
OST
OST
We are pleased to announce that the Prycto and Kyber reserves have added support for the following new tokens: Prycto reserve Content Neutrality Network (CNN) Odyssey (OCN) Propy (PRO) Smartshare (SSP) Kyber Network reserve EchoLink (EKO) Simple Token (OST) These tokens are accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol, such as MyEtherWallet, imToken, Trust Wallet, Easwap, and many others. Learn how to use KyberSwap with our basic guide. To date, Kyber Network has a total of 13 reserves
Go To Article
2 months
BTC
ETH
KNC
Wrapped Bitcoin is a new innovative token which aims to bridge the gap between both the Ethereum and Bitcoin blockchains. Working as a joint venture between BitGo, Kyber Network and Republic Protocol Wrapped Bitcoin was launched on the 26th October 2018. The new Bitcoin ERC20 token will bridge the worlds of the two leading crypto assets in the idea that it will basically allow Bitcoin to be traded against other assets on Ethereum-based decentralised exchanges, bringing liquidity from Bitcoin to Ethereum and allow for a whole new suite of Ethe
Go To Article
2 months
BTC
ETH
KNC
Cryptocurrency custodian & largest Bitcoin processing company, Bitgo, in conjunction with Republic Protocol & Kyber Network two decentralised exchanges in a joint effort conceived and created an innovative new token allowing Bitcoin to trade directly on the Ethereum Blockchain. The joint group set to release the newly developed WBTC or “wrapped Bitcoin” in January 2019 with ethereum-based projects Dharma, Gnosis, Compound, MakerDAO, Airswap, Hydro Protocol, DDEX, IDEX, Prycto, Radar Delay, and Set Protocol supporting token adoption at the tim
Go To Article
2 months
DGD
ETH
KNC
Trust Wallet is a secure and decentralised mobile wallet application that supports many Ethereum based tokens (ERC20 and ERC721). The company has built a reputation for security and has held itself to the guiding principles that it will never access user wallets, hold private keys, and ask for personal information. Trust Wallet also has a D-App Browser and Marketplace where users can access existing D-Apps such as Kyber Network (where DGX can be purchased from) and CryptoKitties can be traded via the Marketplace. “We hope to be able to includ
Go To Article
2 months
BTC
ETH
KNC
Digital currency custody company, BitGo and decentralised exchange startups Republic Protocol and Kyber Network have revealed the planned launch of a fully backed Bitcoin ERC20 token on the Ethereum ecosystem. Dubbed as ~Wrapped Bitcoin and aimed for Q1 net year launch, the new token will be backed by Bitcoin on a 1:1 ratio, the three founding companies revealed in a joint press release last week. The CEO and co-founder of Kyber Network, Loi Luu spoke on the matter and has said: “This initiative will be bringing together the liquidity of Bitc
Go To Article
2 months
KNC
GMT
We are pleased to announce that the Kyber reserve has added support for 2 new tokens: Maker (MKR) and Distributed Credit Chain (DCC). These 2 tokens are now accessible through KyberSwap and other platforms that are tapping into our on-chain liquidity protocol, such as MyEtherWallet, imToken, Trust Wallet, Easwap, and many others. Learn how to use KyberSwap with our basic guide. Listing information for MKR and DCC Listing date: October 29th, 2018 Listing time: 9PM (GMT+8) About Maker The MakerDAO system relies on two distinct tokens to create
Go To Article
2 months
BTC
ETH
KNC
BitGo, Kyber Network and Republic Protocol have joined forces to introduce WBTC - Ethereum-based cryptocurrency backed by Bitcoin.
Go To Article
Kyber Network Markets 62
Market Pair Price Volume 24H Volume (%)
Bitrue KNC/XRP $0.134416 $804,476 25.22%
Binance KNC/BTC $0.134583 $402,013 12.61%
Coineal KNC/BTC $0.134583 $400,479 12.56%
DragonEX KNC/ETH $0.133362 $285,341 8.95%
55 Global Markets KNC/ETH $0.133921 $226,692 7.11%
55 Global Markets KNC/BTC $0.134369 $173,903 5.45%
Bithumb KNC/KRW $0.133510 $145,229 4.55%
Cashierest KNC/KRW $0.135279 $115,344 3.62%
CPDAX KNC/BTC $0.134156 $90,145 2.83%
Upbit KNC/KRW $0.131742 $82,096 2.57%
Coineal KNC/ETH $0.133349 $75,453 2.37%
Binance KNC/ETH $0.133349 $67,585 2.12%
ABCC KNC/ETH $0.134951 $54,098 1.7%
Huobi Global KNC/BTC $0.134369 $50,354 1.58%
ABCC KNC/BTC $0.131307 $33,348 1.05%
OKEx KNC/USDT $0.133996 $28,475 0.89%
Vebitcoin KNC/BTC $0.134227 $26,118 0.82%
OKEx KNC/BTC $0.134120 $25,081 0.79%
DragonEX KNC/USDT $0.134299 $21,596 0.68%
Coinone KNC/KRW $0.130858 $13,737 0.43%
Poloniex KNC/USDT $0.144159 $7,852 0.25%
Gate.io KNC/USDT $0.134097 $7,752 0.24%
Poloniex KNC/BTC $0.135544 $7,319 0.23%
Huobi Global KNC/ETH $0.133816 $6,657 0.21%
Mercatox KNC/ETH $0.150013 $5,261 0.16%
Mercatox KNC/BTC $0.143199 $4,931 0.15%
Neraex KNC/BTC $0.134583 $4,594 0.14%
Bitrue KNC/BTC $0.134227 $3,278 0.1%
Kyber Network KNC/ETH $0.134935 $3,268 0.1%
CoinPlace KNC/BTC $0.136078 $2,867 0.09%
Korbit KNC/KRW $0.130150 $2,580 0.08%
Bitkub KNC/THB $0.140263 $2,284 0.07%
COSS KNC/ETH $0.134562 $1,765 0.06%
Bancor Network KNC/BNT $0.136208 $1,256 0.04%
Liqui KNC/USDT $0.133789 $1,036 0.03%
Poloniex KNC/ETH $0.135654 $990 0.03%
COSS KNC/BTC $0.134227 $742 0.02%
Liqui KNC/ETH $0.133911 $717 0.02%
Liqui KNC/BTC $0.134405 $638 0.02%
Ethfinex KNC/BTC $0.135402 $581 0.02%
Kucoin KNC/BTC $0.135758 $339 0.01%
Bitrue KNC/ETH $0.134037 $239 0.01%
Switcheo Exchange KNC/ETH $0.135261 $174 0.01%
Livecoin KNC/BTC $0.128210 $148 0%
Ethfinex KNC/ETH $0.135961 $99 0%
Gate.io KNC/ETH $0.136428 $81 0%
Kucoin KNC/ETH $0.132976 $73 0%
Ethfinex KNC/USD $0.137500 $64 0%
GOPAX KNC/KRW $0.157383 $44 0%
OKEx KNC/ETH $0.138480 $21 0%
Cryptopia KNC/BTC $0.138998 $3 0%
Coinnest KNC/KRW $0.109637 $2 0%
Tidex KNC/BTC $0.131379 $0 0%
Coinrail KNC/KRW $0.287356 $0 0%
IDEX KNC/ETH $0.119150 $0 0%
OTCBTC KNC/ETH $0.126783 $0 0%
CoinExchange KNC/BTC $0.319617 $0 0%
CoinExchange KNC/ETH $0.139926 $0 0%
DExtop KNC/ETH $0.216759 $0 0%
BITBOX KNC/BTC $0.134013 $0 0%
Cashierest KNC/BTC $0.249584 $0 0%
Cashierest KNC/ETH $0.251866 $0 0%